Pradžia Forumai Informacija Apžvalgos, straipsniai ir pan. STR 1.09.04:2002 ir 1.09.05:2002 pakeitimai

Šioje temoje yra 4 atsakymai, 3 dalyviai, ją paskutinį kartą atnaujino danila danila prieš 5 m. 10 mėn..

Rodomi 5 įrašai - nuo 1 iki 5 (viso: 5)

STR 1.09.04:2002 ir 1.09.05:2002 pakeitimai

 • Robertas
  Robertas
  Participant
  RobertasRobertas

  Gal kam aktualu:

  STR 1.09.04:2002 „Statinio projekto vykdymo priežiūra“ ir STR 1.09.05:2002 „Statinio statybos techninė priežiūra“ pakeitimas

  http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=460153&p_tr2=2

  Valentinas nerimsta:)

  danila
  danila
  Participant
  daniladanila

  perverčiau ir nesupratau, kokiais ketinimais visiškai aiškūs ir reikalingi punktai iš STR 1.09.04:2002 „Statinio projekto vykdymo priežiūra“ buvo panaikinti pzv.:
  2.24. pripažįstu netekusiu galios 18 punktą;

  cituoju būtent tą punktą iš senesnio galiojimo:
  18. Statinio statybos techninis prižiūrėtojas privalo [4.1]:
  18.1. tikrinti, kad statybos darbai būtų atliekami pagal statinio projektą;
  18.2. kontroliuoti statybos metu naudojamų statybos produktų bei įrenginių kokybę ir neleisti jų naudoti, jeigu jie neatitinka statinio projekto, normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimų, taip pat jei nepateikti statybos produktų kokybę patvirtinantys dokumentai;
  18.3. tikrinti atliktų statybos darbų kokybę bei mastą, informuoti statytoją (užsakovą) apie atliktus statybos darbus, kurie neatitinka statinio normatyvinės kokybės reikalavimų;
  18.4. tikrinti ir priimti paslėptus statybos darbus ir paslėptas statinio konstrukcijas, dalyvauti išbandant ir pripažįstant tinkamais naudoti inžinerinius tinklus, inžinerines sistemas, įrenginius, konstrukcijas;
  18.5. kartu su rangovu rengti dokumentus statinio statybos užbaigimui įteisinti;
  18.6. atlikti bendrosios (bendrųjų statybos darbų) statinio statybos techninės priežiūros vadovo funkcijas, koordinuoti specialiąją (specialiųjų statybos darbų) statinio statybos techninę priežiūrą ir jos vadovų veiklą

  ir panašiai.
  Be to labai krito į akis naujai suformuotas VIII skyrius, kuris kaip tik akcentuotas daugiabučių bangai, o senesnis skyrius būtent kalbėjo apie techninio prižiūrėtojo teises.
  2.37. išdėstau VIII skyrių taip:
  „VIII. STATINIO STATYBOS TECHNINĖS PRIEŽIŪROS YPATUMAI VYKDANT DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ PASTATŲ ATNAUJINIMĄ (MODERNIZAVIMĄ)

  VIII. STATINIO STATYBOS TECHNINIO PRIŽIŪRĖTOJO TEISĖS

  cituoju būtent skyrių iš senesnio galiojimo:
  „35. Statinio statybos techninis prižiūrėtojas (bendrosios statinio statybos techninės priežiūros vadovas) turi šias teises:
  35.1. atstovauti (be papildomo įgaliojimo) statytojui (užsakovui) pagal šiuo reglamentu nustatytą kompetenciją, sprendžiant Techninės priežiūros klausimus su valstybės ir savivaldos institucijomis, juridiniais ir fiziniais asmenimis;
  35.2. reikalauti (įrašydamas į statybos darbų žurnalą), kad rangovas:
  35.2.1. pateiktų atliktų statybos ir montavimo darbų, panaudotų statybos produktų bei įrenginių kokybę patvirtinančius dokumentus;
  35.2.2. pašalintų statinio projekto, normatyvinių statybos techninių dokumentų ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimų pažeidimus;
  35.3. jei rangovas nevykdo 35.2.1–35.2.2 punktų reikalavimų, pranešti viešojo administravimo subjektui, atliekančiam statybos valstybinę priežiūrą, ir pareikalauti sustabdyti statybos darbus;
  35.4 sustabdyti statybos darbus, jei statinys ar statinio statybos darbai kelia pavojų žmonėms bei aplinkai, o atliekant nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių tvarkymo statybos darbus (kada pastebimos naujos, vertę turinčios savybės ar naikinami saugotini elementai) kreiptis į viešojo administravimo subjektą, atliekantį statybos valstybinę priežiūrą, kad šis priimtų sprendimą, patvirtinantį ar atšaukiantį statinio statybos techninio prižiūrėtojo reikalavimą. Reikalavimas sustabdyti statybos darbus įrašomas Statybos darbų žurnale;
  35.5. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 23 d. įsakymo Nr. D1-801 (nuo 2010 m. spalio 1 d.) (Žin., 2010, Nr. 114-5853) redakcija
  kartu su rangovu rengti dokumentus, reikalingus statybos užbaigimui įteisinti.
  36. Statinio statybos techninis prižiūrėtojas (statinio statybos techninės priežiūros vadovas) turi teisę atsisakyti:
  36.1. pasirašyti paslėptų statybos darbų ir statinio konstrukcijų patikrinimo, šių konstrukcijų bei inžinerinių tinklų išbandymo, priėmimo, darbų įvykdymo aktus bei kitus statybos vykdymo dokumentus, neatitinkančius statinio normatyvinės kokybės (normatyvinių statybos techninių dokumentų ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų) reikalavimų, informuojant apie tai statytoją (užsakovą) raštu bei įrašant į Statybos darbų žurnalą;
  36.2. vizuoti užmokesčio už atliktus statybos darbus dokumentus, jeigu darbai atlikti pažeidžiant statinio projekto, normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų arba rangos sutarčių reikalavimus, informuojant apie tai statytoją (užsakovą) raštu bei įrašant į Statybos darbų žurnalą;
  36.3. vykdyti valstybės ir savivaldos institucijų, juridinių ir fizinių asmenų (tarp jų statytojo bei rangovo) reikalavimus, jei jie prieštarauja įstatymų, kitų teisės aktų reikalavimams.
  37. Statinio statybos techninis prižiūrėtojas (statinio statybos techninės priežiūros vadovas) gali kreiptis į viešojo administravimo subjektų, atliekančių statybos valstybinę priežiūrą, teisėsaugos bei kitas institucijas, jei nevykdomi jo teisėti reikalavimai ir pažeidžiami statytojo (užsakovo) interesai.
  38. Specialiosios statinio statybos techninės priežiūros vadovas turi teisę:
  38.1. naudotis visomis aukščiau nustatytomis teisėmis pagal jo atliekamos Techninės priežiūros sritį, išskyrus šio reglamento 35.3, 36.3 ir 37 punktuose nurodytas teises;
  38.2. reikalauti (įrašant Statybos darbų žurnale) iš statinio statybos techninio prižiūrėtojo (bendrosios statinio statybos techninės priežiūros vadovo) sustabdyti jo prižiūrimus statinio statybos specialiuosius darbus, jei yra pažeidimų, nurodytų 35.3 punkte;
  38.3. jei statinio statybos techninis prižiūrėtojas (bendrosios techninės priežiūros vadovas) nevykdo 38.2 punkte nurodytų reikalavimų ir kitais atvejais, kai statinio statybos techninis prižiūrėtojas (bendrosios statinio statybos techninės priežiūros vadovas) savo veiksmais pažeidžia specialiosios statinio statybos techninės priežiūros reikalavimus, raštu informuoti statytoją.
  39. Specialiosios statinio statybos techninės priežiūros vadovas turi teisę atsisakyti:
  39.1. vykdyti šio reglamento 36.1 ir 36.2 punktuose nurodytus veiksmus (tuose punktuose nurodytais atvejais);
  39.2. vykdyti statytojo (užsakovo), statinio statybos techninio prižiūrėtojo (bendrosios statinio statybos techninės priežiūros vadovo) viešojo administravimo subjektų, atliekančių statybos valstybinę priežiūrą, kitų juridinių bei fizinių asmenų (tarp jų statytojo bei rangovo) reikalavimus, jei jie prieštarauja įstatymų, kitų teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimams.“

  Pirmu žvilgsniu užkliuvo tai, kas išdėstyta aukščiau ir toks jausmas, kad dabar statybos techninė priežiūra tik daugiabučius modernizuoja. Suprantu, kad trumpai Statybos įstatyme „16 straipsnis. Statinio statybos techninio prižiūrėtojo pareigos ir teisės“ buvo aprašytos tos pareigos ir teisės, tačiau tam ir yra STR, kad būtų detaliau išdėstyta tvarka.

  o gal kažko nedaskaičiau?

  Robertas
  Robertas
  Participant
  RobertasRobertas

  Aš manau, kad čia yra kažkas primalta, nes atitaisinėjo du STR. Be to, Valentino klapčiukai nesugebėjo net įrašyti naujo Ypatingi statiniai STR atitaisymo, įrašė 2010 metų, o ne 2013:) Žodžiu bardakas STR srityje, jau nekalbu, kas laukia teritorijų planuotojų nuo 2014 m…

  O dėl XIII skyriaus, tai taip, kažkokia nesamonė, kodėl tas teises panaikino, visai neaišku…

  Minde
  Minde
  Participant
  MindeMinde

  Ne veltui architektas. Svarbu ka gražiai atrodytų :)

  danila
  danila
  Participant
  daniladanila

  o gal tiesiog padarome bendrai tokių neatitikimų katalogą per STR ir nusiunčiame Aplinkos ministerijai, kad išaiškintų, nes rašydamas kelis kartus individualiai tik sulaukdavau, kad atsižvelgs ir ateityje pataisys.
  buvau forume kažkada sukūręs bendrą pakatalogį:
  http://www.konstruktoriu-klubas.lt/index.php/forumas/65-statybos-istatymo-ir-str-punktu-nesutapimai

  p.s.: berods Vaidas nemažai neatitikimų turi užfiksavęs ir kiti forumiečiai.

Rodomi 5 įrašai - nuo 1 iki 5 (viso: 5)

Prisijunkite, jei norite atsakyti į šią temą.