Įstatai

Statinių konstruktorių asociacija – įregistruota 2012 metų Kovo mėn. 9 dc

Statinių konstruktorių asociacija – ne pelno siekianti organizacija, kurios pagrindiniai tikslai yra padėti Lietuvos statinių konstruktoriams, kelti jų kvalifikaciją, organizuoti seminarus, kolegų susitikimus, šviesti visuomenę apie mūsų veiklą ir kitaip rūpintis konstruktorių gerove.

STATYBOS INŽINIERIŲ KONSTRUKTORIŲ KLUBAS

„STATINIŲ KONSTRUKTORIŲ KLUBAS“

ĮSTATAI

1.BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. STATYBOS INŽINIERIŲ KONSTRUKTORIŲ KLUBAS „STATINIŲ KONSTRUKTORIŲ KLUBAS“ (toliau – Asociacija) yra savanoriška organizacija, vienijanti fizinius ir juridinius asmenis, veikiančius Lietuvoje, bendriems narių poreikiams tenkinti ir tikslams įgyvendinti.

1.2. Asociacija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymu, kitais teisės aktais ir šiais įstatais.

1.3. Asociacija turi savo atsiskaitomąsias sąskaitas banke, įregistruotą antspaudą. Taip pat gali turėti emblemą bei kitą simboliką.

1.4. Asociacija yra labdaros ir paramos teikėja bei gavėja.

1.5. Asociacijos veikia Lietuvos Respublikos teritorijoje ir jos veiklos laikotarpis yra neribotas.

2.ASOCIACIJOS MISIJA, TIKSLAI IR VEIKLA

2. Asociacijos veiklos tikslai:

2.1. vystyti ir populiarinti konstruktoriaus veiklą Lietuvoje ir užsienyje;

2.2. burti konstruktorius bendriems projektams reikalaujantiems įvairių sričių kvalifikacijų;

2.3. Šiems tikslams įgyvendinti Asociacija:

2.3.1. telkia klubo nariams pasiūlymus dalyvauti įvairių projektų, programų įgyvendinimui;

2.3.2. ruošia ir leidžia vienkartinius informacinius leidinius;

2.3.3. teikia informaciją apie klubo veiklą visuomenei, bei skatina visuomenės susidomėjimą klubo vykdoma veikla;

2.3.4. ugdo statybos inžinierių tarpusavio toleranciją ir supratimą;

2.3.5. plėtoja tarptautinius ryšius su panašiomis organizacijomis kitose šalyse;

2.3.6. bendrauja su mokymo ir kitomis atsakingomis įstaigomis dėl statybos inžinierių kvalifikacijos gerinimo;

2.3.7. prižiūri ir koordinuoja internetinį puslapį, forumą, organizuoja seminarus, leidiniai ruošia ir leidžia vienkartinius informacinius leidinius.

2.4. Pagrindinė asociacijos veiklos rūšis pagal EVRK (Ekonominių veiklos rūšių klasifikatorius) yra 94.12 – profesinių narystės organizacijų veikla. Kitos rūšys: 58.14 – žurnalų ir periodinių leidinių leidyba; 85.59 – kitas, niekur nepriskirtas švietimas; 94.99 – kitų, niekur nepriskirtų narystės organizacijų veikla; 71.12.20 Projektiniai – konstrukciniai darbai; 71.20 Techninis tikrinimas ir analizė; 72.19.50

2.5. Asociacija gali vykdyti ir kitą, įstatymo nedraudžiamą bei šiems įstatams neprieštaraujančią veiklą, reikalingą Asociacijos numatytiems tikslams ir uždaviniams įgyvendinti.

3.ASOCIACIJOS NARIAI, JŲ TEISĖS IR PAREIGOS

3.1. Asociacijos nariais gali būti 18 metų sulaukę veiksnūs fiziniai ir juridiniai asmenys, susiję su statybos inžinerija savo išsilavinimu ar darbu, pateikę vadovui prašymą įstoti į Asociaciją ir įsipareigoję laikytis įstatų reikalavimų bei visuotinio susirinkimo nustatyta tvarka sumokėję nustatyto dydžio stojamąjį mokestį. Stojamųjų įnašų bei nario mokesčio dydis ir mokėjimo tvarka tvirtinama visuotinio narių susirinkimo sprendimu.

3.2. Asociacijos narių teisės nesiskiria nuo nurodytų Lietuvos Respublikos asociacijų įstatyme (toliau – Asociacijų įstatymas).

3.3. Asociacijos narių pareigos:

3.3.1. laikytis Asociacijos įstatų;

3.3.2. vykdyti visuotinio narių susirinkimo, vadovo nutarimus;

3.3.3. dalyvauti visuotiniuose narių susirinkimuose.

3.3.4 nustatytu laiku sumokėti nario mokestį;

3.3.5 aktyviai dalyvauti klubo veikloje;

3.3.6 tausoti klubo turtą, ir atsakyti už jo sugadinimą, jei to pareikalauja asociacijos narys ir pritaria 1/2 asociacijos narių visuotinio (neeilinio) susirinkimo metu;

3.3.7. padengti padarytą materialinę žalą, jei to pareikalauja asociacijos narys ir pritaria 1/2 asociacijos narių visuotinio (neeilinio) susirinkimo metu;

3.4. Kiekvienas klubo narys gali išstoti iš klubo, apie savo ketinimą pranešęs raštu klubo vadovui ir pilnai su klubu atsiskaitęs. Tokiu atveju stojamieji klubo nario įnašai ir mokesčiai ar kitaip klubo nuosavybei perduotos lėšos ir turtas negrąžinami, nebent būtų nuspręsta kitaip visuotinio susirinkimo metu.

3.5. Klubo nario savanorišką išstojimą patvirtina asociacijos vadovas ir apie tai informuoja kitus asociacijos narius.

3.6. Asociacijos nariai pašalinami visuotinio narių neeilinio susirinkimo sprendimu, priimtu, kai už jį gauta daugiau balsavimo metu dalyvaujančių narių balsų „už“ negu „prieš“. Pašalintam klubo nariui stojamieji nario įnašai ir nario mokesčiai ar kitaip klubo nuosavybei perduotos lėšos ir turtas negrąžinami.

3.7. Klubo nariai gali būti pašalinami iš klubo, jeigu jie:

3.7.1 nesilaiko klubo įstatų;

3.7.2 nevykdo asociacijos organų sprendimų;

3.7.3 nesumoka nario mokesčio už antrus metus paeiliui ir, nepaisant raštiško raginimo, nesumoka šio

mokesčio per vieną mėnesį nuo raginimo gavimo dienos;

3.7.4 dėl aplaidumo ar sąmoningai pakenkė klubo prestižui arba padarė didelę materialinę žalą;

3.7.5 nesilaiko etikos bei moralės normų pateiktų asociacijos įstatų pirmame priede;

3.7.6 dalyvauja organizacijose, kurių tikslai bei uždaviniai prieštarauja klubo veiklai.

4.ASOCIACIJOS VALDYMAS

4.1. Asociacijos organai yra:

4.1.1. visuotinis narių susirinkimas;

4.1.2. vienasmenis Asociacijos valdymo organas – vadovas, renkamas visuotinio susirinkimo metu 2 (dviem) metams. Vadovas gali pasitraukti iš pareigų anksčiau, suradęs jį pakeisiantį asmenį. Naujam kandidatui turi pritarti daugiau kaip 1/2 asociacijos narių.

4.2. Visuotinio narių susirinkimo kompetencija, taip pat valdymo organo kompetencija nesiskiria nuo nurodytų Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.82 straipsnyje ir Asociacijų įstatyme.

4.3. Visuotinį eilinį narių susirinkimą šaukia vadovas kartą per metus, ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos. Apie šaukiamą visuotinį susirinkimą vadovas ne vėliau kaip 20 dienų iki susirinkimo dienos praneša kiekvienam nariui įstatų 19 punkte nurodyta tvarka.
Jeigu visuotiniame susirinkime nėra kvorumo, per 30 (trisdešimt) dienų šaukiamas pakartotinis
visuotinis narių susirinkimas, kuris turi teisę priimti sprendimus neįvykusio susirinkimo darbotvarkės klausimais. Visuotinis narių susirinkimas gali būti šaukiamas nesilaikant šių terminų, jei su tuo raštu sutinka ne mažiau kaip 2/3 Asociacijos narių.

4.4. Visuotinis narių susirinkimas gali priimti sprendimus, kai jame dalyvauja daugiau kaip 1/2 Asociacijos narių. Sprendimams priimti reikia ne mažiau kaip 2/3 susirinkime dalyvaujančių Asociacijos narių balsų, kai priimamas sprendimas keisti Asociacijos įstatus, įmonės buveinę, pertvarkyti, reorganizuoti ar likviduoti Asociaciją.

4.5. Neeilinį visuotinį narių susirinkimą gali inicijuoti ir organizuoti iniciatyvinė grupė, sudaryta

ne mažiau kaip iš 3 (trijų) narių, arba vadovas.

5. LĖŠŲ IR PAJAMŲ NAUDOJIMO BEI VEIKLOS KONTROLĖS TVARKA

5.1. Lėšos ir pajamos naudojamos:

5.1.1. Asociacijos tikslams įgyvendinti;

5.1.2. Valdymo organams ir samdomiems darbuotojams išlaikyti, konsultantams – ekspertams apmokėti, ūkinėms išlaidoms padengti;

5.1.3. Asociacijos renginiams finansuoti.

5.2. Vadovas iki visuotinio narių susirinkimo turi parengti ir pateikti eiliniam visuotiniam narių susirinkimui praėjusių finansinių metų veiklos ataskaitą.

6. ASOCIACIJOS PRANEŠIMAI IR SKELBIMAI

6.1.Asociacijos organų sprendimai ir pranešimai, kita reikalinga informacija išsiunčiama nariams elektroniniu paštu arba paštu. Su visa informacija nariai turi galimybę susipažinti Asociacijos buveinėje.

6.2. Dokumentų ir kitos informacijos apie Asociacijos veiklą pateikimo nariams tvarka tvirtinama visuotinio narių susirinkimo.

6.3. Asociacijos dokumentai, jų kopijos ar kita informacija nariams pateikiama neatlygintinai.

7. FINANSINĖS VEIKLOS KONTROLĖ

7.1. Asociacijos lėšų ir turto apskaitą tvarko Asociacijos direktoriaus pasiūlytas ir 2/3 visuotinio narių susirinkimo patvirtintas finansininkas, kuris atsako, kad ši apskaita atitiktų Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus norminius aktus, reglamentuojančius šią sritį. Finansininkas gali dirbti visuomeniniais pagrindais, būti samdomas arba gali būti sudaryta paslaugų sutartis su įmone ar asmeniu dėl finansų apskaitos tvarkymo.
7.2. Jeigu asociacija gauna lėšų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų, taip pat valstybinių įmonių, įstaigų, organizacijų ar tikslinių programų, savivaldybės kontrolierius ar kita atitinkamas funkcijas atliekanti institucija turi teisę tikrinti, kaip tokios lėšos naudojamos.
7.3. Visus visuomeninės organizacijos dokumentus, kurių pagrindu yra naudojamos asociacijos lėšos, esančios asociacijos sąskaitose, ir jomis disponuojama, turi pasirašyti asociacijos direktorius (ar kitas jo įgaliotas asociacijos narys) ir asociacijos finansininkas (ar už finansų tvarkymą atsakingos įmonės, su kuria sudaryta atitinkama sutartis, įgaliotas asmuo).
7.4. Valstybės ir savivaldybės kontrolės institucijos turi teisę įstatymų nustatyta tvarka tikrinti asociacijos finansinę veiklą.

7.5. Visuotinio narių susirinkimo sprendimu gali būti atliekamas asociacijos finansinės veiklos auditas. Auditorių tvirtina susirinkimas 1/2 visų susirinkimo narių balsų dauguma. Audito išlaidos apmokamos asociacijos lėšomis.

8. ASOCIACIJOS FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMO BEI JŲ VEIKLOS NUTRAUKIMO TVARKA

8.1. Sprendimą steigti Asociacijos filialus ir atstovybes, nutraukti jų veiklą, skirti ir atšaukti filialų ir atstovybių vadovus priima, taip pat filialų ir atstovybių nuostatus tvirtina Asociacijos vadovas, vadovaudamasis teisės aktais.

9. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

9.1. Kilus Asociacijos veikloje klausimui, kuris nėra sureguliuotas šių įstatų nuostatose, taikomos Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymo, kitų įstatymų bei teisės aktų nuostatos.
9.2. Jeigu priėmus naujus įstatymus asociacijos įstatai neatitinka šių įstatymų, asociacija privalo savo įstatus suderinti su priimtais įstatymais artimiausiame visuotiniame susirinkime. Kol asociacijos įstatai nesuderinti su naujai priimtais įstatymais, asociacija vadovaujasi įstatymų, o ne įstatų normomis.